Nasze postulaty

Poprawa jakości i dostępności kompleksowego leczenia

Dlaczego?

 • W Polsce obserwujemy bardzo duże rozproszenie leczenia operacyjnego chorych z rakiem jajnika. Doświadczenie ośrodka oraz lekarzy specjalistów zajmujących się leczeniem pacjentek  z rakiem jajnika  ma kluczowe  znaczenie dla przeżycia pacjentek, co pokazały liczne badania naukowe przeprowadzone na świecie.  

Co to oznacza?

 • Kobiety z rakiem jajnika muszą zostać objęte kompleksową opieką od momentu diagnozy poprzez optymalną chirurgię, diagnostykę genetyczną (obowiązkową dla ośrodków referencyjnych), obrazową oraz leczenie systemowe z zastosowaniem terapii w ramach dostępnych programów lekowych oraz wysokiej jakości badań klinicznych. Tylko kompleksowa opieka jest w stanie zapewnić najwyższą jakość diagnostyki, leczenia i  ostatecznie najlepsze parametry przeżycia chorych.
  • Dlaczego? W sytuacjach nietypowych, pacjent może liczyć na dodatkowe opcje terapeutyczne w ramach jednego zespołu. Zespoły wielodyscyplinarne współpracujące ze sobą to najlepsza formuła. Niestety duże rozproszenie leczenia negatywnie przekłada się na wyniki leczenia. 
  • Być może wzorem dla Polski powinien być system holenderski. Potrzebne są dane potwierdzające efektywność takiego systemu.
  • Możliwe jest stworzenie mapy potrzeb w każdym województwie, ale problem stanowi konstrukcja organizacyjna. 
 • Zapewnienie z jednej strony rozsądnej koncentracji zabiegów operacyjnych (normy europejskie/amerykańskie – akredytacja od minimum 30 zabiegów rocznie), a z drugiej właściwego rozproszenia ośrodków, gdzie realizowane są programy lekowe i badania kliniczne. Mogą powstać ośrodki nadrzędne, które będą merytorycznie regularnie kontrolować i nadzorować tzw. ośrodki satelitarne.
 • Wdrożenie rozwiązań tele-medycyny w zakresie opieki nad pacjentkami (np. radiologia).
 • Zapewnienie poprawy w obszarze diagnostyki obrazowej w procesie leczenia raka jajnika
  • Ośrodki leczące pacjentki chorujące na raka jajnika powinny dysponować dedykowanym zespołem radiologów. 
  • Ocena radiologiczna z zastosowaniem kryteriów RECIST powinna być wymogiem w przebiegu raka jajnika od momentu jego diagnozy poprzez cały proces leczenia.
  • Niewykluczone, że rozwiązaniem jest scentralizowanie diagnostyki radiologicznej na poziomie krajowym/wojewódzkim – radiologia w formie tele-medycyny – utworzenie kilku miejsc w Polsce (na poziomie wojewódzkim) ze specjalistami konsultującymi przypadki trudne. Kwestią do rozwiązania pozostanie wówczas dodatkowe wynagrodzenie specjalistów za ponoszoną odpowiedzialność.